•      TẦM NHÌN

  Góp phần cải tiến nền giáo dục thông qua việc luôn tiên phong sáng tạo, đổi mới về phương pháp, công nghệ dạy và học.
 • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  Sáng tạo
  Hiệu quả
  Nhân văn
 •      SỨ MỆNH

  Xây dựng chương trình và môi trường giáo dục giàu tính nhân bản để định hướng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người học. Khuyến khích, thúc đẩy nhu cầu học tập của toàn xã hội. Nỗ lực, kiên trì thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và hỗ trợ người xứng đáng
loadding
UP